DRET SOCIETARI

 • Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils.

 • Constitució, transformació i dissolució de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general.

 • Transmissions d’empreses.

 • Adaptació i modificació d’Estatuts Socials.

 • Redacció d’Acta de Junta de Socis i Consell d’Administració.

 • Nomenament i cessament d’administradors.

 • Atorgament i revocació de poders.

 • Ampliacions i reduccions de capital.

 • Medicació i negociació en conflictes mercantils.

 • Assistència a Juntes de Socis i Consell d’Administració.

 • Secretaria de Consells d’Administració.

 • Informes Jurídic Mercantils i Auditoria legal.

CONTRACTES

 • Contractes Mercantils en general.

 • Compravenda, permutes, hipoteques, segregacions, agrupacions, declaracions d’obra nova, divisions de propietat horitzontal, etc.

 • Contractes d’Arrendament de locals de negoci i habitatges.

 • Contractes d’Obra.

 • Contractes de Préstec i de Compte en Participació.

 • Contractes d’Agència, de Distribució.

SUCCESSIONS, DONACIONS I FAMÍLIA

 • Assessorament en qüestions successòries i donacions.

 • Testaments, pactes successoris, capitulacions matrimonials i documents relacionats amb successions i donacions.

 • Estudi, formalització, partició i tramitació d’herències.

 • Tramitació de separacions i divorcis de mutu acord, amb estudi i formalització del conveni regulador.

EMPRESA FAMILIAR

 • Optimització tributària de la fiscalitat dels patrimonis familiars.

 • Formalització de Protocols familiars i el seu seguiment amb suport a la gestió.

 • Estudi, planificació i assessorament estratègic dels relleus generacionals.

CONCURSOS DE CREDITORS

 • Assessorament, planificació i seguiment de processos concursals.

 • Assessorament als Administradors en la matèria.