El nostre objectiu és donar una adequada informació econòmica i financera de l’empresa i aconseguir una bona gestió, planificació i seguretat en la presa de decisions.

El detall esquemàtic dels nostres serveis és el següent:

 • Assessoria en principis i legislació comptable.

 • Disseny del pla de comptes i adaptació al Pla General de Comptabilitat.

 • Planificació comptable de l’empresa.

 • Estudi, confecció, organització, revisió comptable i informatització d’aspectes comptables de l’empresa.

 • Anàlisi comptable i financer des de l’obertura fins al tancament de l’exercici.

 • Informació continuada a l’empresa sobre els resultats comptables.

 • Anàlisis de la situació econòmica i financera a partir de ratis i estudis gràfics, i la preparació d’informació comptable i financera periòdica.

 • Elaboració i assessoria de la comptabilitat analítica, de costos o de gestió.

 • Informació i gestió de les obligacions formals.

 • Confecció i legalització dels llibres de comptabilitat.

 • Confecció i presentació de declaracions d’Impost de Societats, d’IRPF i d’IVA.

 • Confecció dels comptes anuals (balanços, compte de resultats i memòria) per el dipòsit al Registre Mercantil.

 • Gestió i legalització dels llibres d’actes i socis.

 • Actuacions en matèria Tributària.