L’assessorament fiscal és el servei clau i de referència del nostre despatx. Els constants canvis legislatius en matèria fiscal i tributària requereix un assessorament especialment personalitzat per vetllar per les repercusions fiscals que puguin afectar a la seva empresa.

El detall esquemàtic dels nostres serveis és el següent:

 • Planificació fiscal

 • Declaracions periòdiques de l’IVA, pagaments trimestrals a compte de la renda, liquidació de retencions de treballadors, professionals, agricultors, lloguers, …

 • Declaració anual de l’impost sobre la Renda de les persones físiques, l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre societats.

 • Estudi i càlcul de l’estimació objectiva (mòduls).

 • Impostos sobre succesions i donacions.

 • Impost sobre les transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

 • Impostos especials.

 • Impostos sobre activitats econòmiques.

 • Impostos municipals.

 • Altes, baixes i modificacions de tot tipus de negocis, i d’obligacions fiscals.

 • Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions.

 • Consultes.

 • Informes i dictàmens.

 • Circulars informatives períodiques de novetats fiscals.

 • Procediments de gestió tributària (requeriments, comprovacions, verificacions d’informació, devolucions, …).

 • Inspeccions tributàries.

 • Procediments de recaptació (expediments de contrenyiment, derivacions de responsabilitat, embargaments, aplaçaments).

 • Recursos de reposició i reclamacions econòmic-administratives i recursos en via contenciosa.

 • Expedients de delicte fiscal i/o delicte comptable

.