Detall dels nostres serveis:

  • Valoracions d’empreses.

  • Gestió i assessorament en la implantació i seguiment de comptabilitats de costos.

  • Anàlisi de potencials inversions i la seva viabilitat financera.

  • Pla de tresoreria i viabilitat.

  • Informes i dictàmens econòmic-financers.

  • Anàlisi dels estats financers de l’empresa a efectes de poder optimitzar la gestió i els controls interns.