Auditoria completa dels comptes anuals, individuals i/o consolidats.

  • Balanç de Situació

  • Compte de Pèrdues i Guanys

  • Memòria

  • Informe de Gestió

 

Auditoria limitada amb l’extensió i aprofundiment que requereixi la informació demanada per l’empresari.

 

Preparació d’empreses amb la finalitat de poder superer amb èxit una auditoria externa.

  • Adaptació de criteris i pràctiques comptables.

  • Actualització i adequació de les pràctiques fiscals.

  • Millora de procediments administratius i de control intern.

 

Revisió i verificació d’estats i documents comptables subjectes a ordenament legal. Certificacions.

 

Compilació de l’informació comptable i preparació d’estats financers conforma a principis de comptabilitat específics i/o internacionals.

 

Auditoria d’estats financers per la compra o venda de societats.

 

Organització del departament d’auditoria interna.