or

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (T.E.A.C.), en la seva resolució d’unificació de criteri número 02568/2016 de 20 d’Octubre, considera que la transmisió d’or de particulars a un empresari no està subjecte a Transmisió Patrimonial Onerosa (T.P.O.) ni a Impost Sobre el Valor Afegit (I.V.A.), davant el criteri administratiu que considerava que aquestes operacions estaven subjectes […]

La reforma fiscal establece que las Sociedades Civiles con objeto mercantil pasarán a tributar, a partir del 1 de enero del 2016 en el Impuesto de Sociedades, lo cual es un cambio muy importante para este tipo de entidades. Las sociedades civiles actualmente tributan en régimen de atribución de rentas, es decir cada uno de los socios tributa en su […]